RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

VESZETTSÉGMENTESÍTÉSI PROGRAM

 

1. A „Veszettségmentesítési program” és Játék célja

A lakosság széleskörű tájékoztatása a veszettségről, Magyarország veszettségmentesé tétele érdekében.

2. Játék szervezője

A „Veszettségmentesítési Program” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.), mint a www.veszettsegmentesites.hu weboldal üzemeltetője.

3. Játékban résztvevő személyek

A Játékban kizárólag 16. életévüket betöltött Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyek (továbbiakban: Játékos) vehetnek részt.

A Játékból ki vannak zárva a NÉBIH alkalmazottai, valamint a Játék szervezésében részt vevő harmadik személlyel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A NÉBIH a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen Részvételi és Játék-szabályzatban írt feltételeknek, vagy az abban foglalt rendelkezéseket megsérti, megszegi.

4. Játék időtartama

A Játék 2016. december 15. napján kezdődik és visszavonásig tart, azzal hogy a Játék legkésőbb 2017. december 31-én éjfélkor lezárásra kerül.

A NÉBIH a Játék időtartama meghosszabbításának, illetve módosításának jogát fenntartja. 

5. Játék menete, leírása

A NÉBIH 2016. december 15. napján megjelenteti a Játék hirdetését az általa üzemeltetett www.veszettsegmentesites.hu weboldalon. A játék a www.veszettsegmentesites.hu oldalon érhető el.

A Játékban azok vehetnek részt, akik regisztrálnak a NÉBIH www.veszettsegmentesites.hu weboldalán, és a regisztráció során az ahhoz szükséges adatokat megadják (név, telefonszám, e-mail cím). A Játékos regisztráció során megadott adatait a NÉBIH, valamint a Játék szervezetésében részt vevő harmadik személy kezeli.

A regisztráció önkéntes. A Játékos regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím) a NÉBIH jelen Játék lebonyolításának és dokumentálásának céljából felhasználja.

A Játékos a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megadott adatok, információk, a NÉBIH vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik.

A regisztráció a jelen Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását, az abban foglaltak tudomásul vételét jelenti, valamint önkéntes hozzájárulást a Játék során megadott adatok kezeléséhez. 

A Játék feleletválasztós játék: a Játékos a kérdésekre adott gépi válaszok közül a helyesnek vélt választ kattintással választhatja ki.

A helyes válaszadók közül naponta három nyertes (napi nyertesek), havonta pedig az adott hónapban legalább egy alkalommal helyes választ adó játékosok közül egy „főnyertes” kerül sorsolással kiválasztásra, minden hónap utolsó péntekjén.

A napi nyeremények sorsolása az adott napot követő napon, míg a havi nyeremények az adott hónapot követően hónap első napján történik.

6. A nyeremény

A Játék napi nyereménye emblémázott tollból és emblémázott kutyabilétából álló ajándékcsomag, míg a havi nyeremény emblémázott tollból, emblémázott kutyabilétából és emblémázott plüss állatból álló ajándékcsomag.

7. Eredményhirdetés

A NÉBIH a Nyerteseket a regisztráció során megadott email címen értesíti a nyereményről, egyúttal  egyeztet a Nyertesekkel a nyeremény átvételének részleteiről is.

A Nyertesek neve a NÉBIH „www.veszettsegmentesites.hu” weboldalán közzétételre kerül.

A NÉBIH kizárja saját felelősségét arra az esetre, ha a Nyertes adatai pontatlansága vagy változása miatt nem értesül a nyereményről, vagy nyereménye nem érkezik meg hibás postai szolgáltatás miatt, vagy mert téves postacímet adott meg. A NÉBIH az elégtelen címzés miatt visszaküldött, valamint az át nem vett küldeményeket 10 munkanapig megőrzi, a Játékos ezen időtartam alatt kérheti a küldemény ismételt megküldését.

A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre nem váltható.

8. Egyéb tudnivalók

A játékban való részvétellel a Játékos hozzájárul, hogy a NÉBIH a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvételt készítsen, amelyet jogosult ingyenesen idő- és felhasználási mód korlátozás és külön díjazás nélkül felhasználni

A regisztráció vagy az értesítés során esetlegesen keletkező károkért, késedelemért, adatvesztésért, a levelezéssel járó technikai akadályokért (levélszemétbe kerülés, a telefon-, a levelező rendszerek számítógépes- és elektronikai hálózatok meghibásodása) a NÉBIH semmilyen felelősséget nem vállal.

Téves és jogsértő adatszolgáltatásból eredően a NÉBIH-et felelősség nem terheli.

A Játék Részvételi- és Játékszabályzata a Játék ideje alatt a NÉBIH „veszettsegmentesites.hu” weboldalán érhető el.

A NÉBIH fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bizonyítottan csalást/hamisítást/visszaélést követ el, vagy valótlan adatokat közölt.

9. Adatvédelem

A Játékra történő a regisztráció tényével a Játékos kifejezetten hozzájárul, hogy adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseinek megtartása mellett a NÉBIH kezelje.

A NÉBIH az adatokat bizalmasan, a Játék által megadott keretek között kezeli és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, a Játékos hozzájárulása nélkül nem adja ki.

A Játékos a regisztrációs adatlapon az erre vonatkozó adatmező önkéntes kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a NÉBIH a játék lezárását követő 1 éven belül a regisztráció során megadott e-mail címre elektronikus tájékoztatást küldjön a játékkal, vagy a turista állami horgászjeggyel kapcsolatban. Az adatbázis az egy év lejártakor automatikusan törlésre kerül.

A Játékos a regisztrációs adatlapon tett hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indoklás nélkül visszavonhatja az pr@nebih.govhu email címen; vagy postán is jelezheti a NÉBIH 1537 Budapest, Pf.: 407. postacímén.

 

Budapest, 2016. 12. 15.

Ne habozz! 06 80 263 244